Озима Валентина Вікторівна Заруба Валентина Павлівна ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Донизу

Озима Валентина Вікторівна Заруба Валентина Павлівна ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН Empty Озима Валентина Вікторівна Заруба Валентина Павлівна ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Створювати по Admin на тему Вт Лют 23, 2016 10:52 am

Валентина Вікторівна Озима
спеціаліст вищої категорії, викладач спеціальних дисциплін,
викладач-методист, Брацлавський агроекономічний коледж ВНАУ, ozimavalia@gmail.com
Валентина Павлівна Заруба
спеціаліст вищої категорії, викладач спеціальних дисциплін,
викладач-методист, Брацлавський агроекономічний коледж ВНАУ

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН


«Від минулого – до майбутнього,
від теорії – до практики,
від традиції – до інновації»
Незаперечним є факт, що майбутнє людства визначає не науково-технічний прогрес, а те, чого, як і хто вчить тих, хто навчається. Ще Дістервег сказав: «Поганий вчитель подає істину, хороший навчає її знаходити». Мета сучасної освіти полягає не в наданні студентам інформації, а в тому, щоб розвивати в них критичний спосіб мислення. Адже освіта орієнтована на майбутнє, яке не може бути наперед визначеним. Таким чином першочерговим завданням коледжу є розвиток у студента такого типу мислення, який забезпечить йому можливість адекватно оцінювати нові обставини та формувати стратегію подолання проблем, які повсякчас виникатимуть, а в реальному житті дасть  можливість пристосовуватись випускнику до нових, часом не передбачуваних політичних, економічних, або інших обставин.
Сучасному AПК потрібні конкурентноспроможні фахівці, готові працювати в нових умовах та за новими технологіями. Тому ми взяли за мету – акумулювати всі нововведення, які з’являються на ринку освітніх послуг, вивчати їх і пропагувати студентам. Гострішою стає проблема вдосконалення форм організації процесу навчання, знаходження відповіді на запитання: «Як навчати, які створити умови для розвитку та самореалізації особистості в процесі навчання?»  Цього можна досягти, використовуючи інноваційні технології – технології інтерактивного навчання, перетворюючи тим самим традиційне заняття в інтерактивне. Набагато важливіше навчити діяти, ніж просто розповісти. Як сказав В. Сухомлинський „Один із секретів педагогічної творчості в тому, щоб пробудити у викладача інтерес до пошуку, до аналізу власної роботи”.
Наш досвід роботи показує, що фахові знання студенти можуть досить ефективно набувати при залученні їх до такої діяльності, яка б за своїм психологічним змістом наближалася до професійної. Тому в коледжі поруч із традиційними формами та методами проведення занять застосовуються інтерактивні заняття – бінарні заняття, заняття-екскурсії,  ділові ігри, заняття із розігруванням ролей.
Сучасне заняття – твір мислення, де педагог уміло використовує всі можливості розвитку особистості студента, його активного розумового зростання, глибокого і осмисленого засвоєння знань, формування його моральних основ.
Основною формою навчання є заняття. Найчастіше ми використовуємо стандартні типи занять, але краще активізувати пізнавальну діяльність, викликати інтерес у студентів,  сприяти їх спрямованості під час проведення  нестандартних  занять.
До нестандартних  занять  відносимо:
Заняття змістовної спрямованості: (заняття-семінари, заняття конференції, заняття на виробництві, навчальні та виробничі практики). Хочеться відмітити заняття-екскурсії, під час яких більш за все поєднуються теоретичні знання з практичними, що підвищує мотивацію студентів до здобуття професійних знань.
Заняття міждисциплінарні (бінарні) – мета яких, поєднати споріднений матеріал кількох  дисциплін, або пригадати питання, які вивчались  під  час викладання інших  дисциплін.
Заняття-змагання (вікторини, конкурси) передбачають поділ студентів  на групи, які змагаються між собою, створення експертної  групи,  проведення конкурсів, оцінювання їх  результатів.
При вивченні спеціальних дисциплін ефективно використовуємо різні новітні технології, зокрема, інтерактивну дошку, мультимедійний супровід лекцій, віртуальні екскурсії, історичні довідки у вигляді відеозаписів. На світлинах – використання інтерактивної дошки при поясненні навчального матеріалу та закріплення шляхом вирішення розрахункових завдань.                  
«Використання інтерактивної дошки»
На наш погляд, мультимедійні засоби навчання дозволяють максимально реалізувати принцип наочності шляхом виведення на екран не лише анімаційного тексту, але й звуку, ілюстрацій, допоміжних умовних позначень, задач, кросвордів, схем тощо.
З власного досвіду ми переконалися, що мета проведення навчальних занять вимагає інтерактивного підходу при виборі методів і форм їх проведення, адже наша ціль – випустити молодого спеціаліста, який є самостійним, вміє швидко знаходити рішення, не лякається особистої відповідальності, творчо підходить до розв’язання виробничих завдань.
Хочемо більш детально зупинитися на одному із видів інтерактивних форм проведення навчання – бінарному занятті.
Бінарне заняття – дає можливість забезпечити взаємопроникнення навчальних дисциплін, синтезувати їх в цілісну систему, об’єднати знання і вміння з різних галузей в єдину систему; використати нові методи та прийоми активізації діяльності.        
«Бінарні заняття з навчальних дисциплін «Комерційне товарознавство» та «Технологія зберігання і переробки с-г продукції»
За роки нашої співпраці прийшли до висновку, що інтегрування змісту кількох  навчальних дисциплін методично збагачує лекцію; створює сприятливі умови для різнобічного розгляду нової інформації, упорядкування складних понять, аналізу і показу зв’язку між різними ідеями, розвитку творчих здібностей, породжує ентузіазм і мотивацію для подальшого навчання, співпраці. Навчальні дисципліни «Комерційне товарознавство» та «Технологія зберігання та переробки с-г продукції» взаємопов’язані, тому в ході бінарної лекції уміло поєднуємо виклад навчального матеріалу. У цьому полягає найбільша складність. Перш за все, з обох дисциплін відмічаємо питання плану, які будуть розкриті в ході лекції і знайти їх точки розвитку. Потім чітко визначаємо основні положення теми, що стосуються кожної навчальної дисципліни, стараючись зберегти самостійність та цінність кожної з дисциплін.
Інноваційні технології навчання, нетрадиційний підхід до навчання створюють  у студентів  можливість займати не просто активну, але ініціативну позицію в навчальному процесі, не просто «засвоювати» запропонований викладачем матеріал, а самому шукати відповіді та не зупинятися на знайденому як на остаточній істині. Такі заняття (елементи) ми проводимо у вигляді науково-методичних дискусій. На світлині колективне обговорення спірного питання, обмін думками, ідеями з метою дійти спільної точки зору.
Демонстрування навчального матеріалу  найдієвіше тоді, коли він конкретний, коли ті, хто навчається, можуть ясно бачити і розуміти, що відбувається, і коли покази супроводжуються короткими поясненнями. Враховуючи вище сказане, ми широко застосовуємо віртуальні екскурсії на виробничі та торгові підприємства, ярмарки, виставки, підприємства «Стандарт метрології», інші.
Віртуальні екскурсії ми використовуємо під час пояснення нового матеріалу – як ілюстративного і самостійного джерела інформації; з метою закріплення щойно вивченого матеріалу; під час повторення матеріалу, що вивчався раніше; при узагальнені, систематизації знань; як вступ під час вивчення нової теми.
Вже стало для нас та студентів традиційним проведення конференцій, в яких реалізуються пошуково-дослідницькі методи навчання. Наукова  конференція передбачає досягнення високого рівня узагальнення постановлених проблем, їх глибокого осмислення, висновки базуються на аналізі великої кількості матеріалу, опрацьованого у ході підготовки заходу. Ці конференції не такі вже й наукові, тому що студенти використовують не власні наукові дослідження, а надбання інших (вчених, критиків), але за силою насиченості інформацією ця форма заняття найчастіша. Студенти мають можливість оцінювати рівень підготовки інших, критично ставитись до власних знань.            
«Доповіді студентів на наукових конференціях»
Конференція забезпе¬чує педагогічну взаємодію виклада¬ча і студента, підвищує активність студентів у навчальному процесі, спрямовує розвиток самостійності, особливо під час роботи з науково-популярною, навчальною та довідниковою літературою. Доповіді студентів супроводжуються комп’ютерними презентаціями, які розкривають мету, завдання, техніку і методику організації досліджень, висновки та пропозиції про отримання результатів. Такі конференції – кращий засіб розвит¬ку мови студентів, уміння триматися перед аудиторією. Заслуговують на увагу пошукові роботи: «Якість продуктів переробки зерна», «Що ми знаємо про чай», «Мед – їжа Богів», «Моя майбутня професія», «Вчимося бути справжніми патріотами країни – підтримаємо національного товаровиробника».
Поряд з традиційними методами засвоєння студентами знань ми використовуємо методи: «дерево рішень», «займи позицію», «мікрофон», «мозкова атака» та інші. Так, наприклад, метод «Займи позицію» використовуємо для перевірки рівня знань студентів з певної теми. Цей метод активізує розумову діяльність студентів, організує увагу, дозволяє перевірити засвоєний матеріал  у всієї групи.                          
«Використання методу «займи позицію» при перевірці засвоєння рівня знань студентів з теми»
Всі ці методи навчання стимулюють студентів до роботи, створюють умови займати не просто активну, а ініціативну позицію, вступати в активний діалог з викладачем, самому слухати відповіді на запитання не тільки навчального характеру, але й професійного спрямування.
Отже, багаторічний досвід викладацької роботи переконує, що робота за вказаними напрямками навчання дає можливість найефективніше розвивати розумові, творчі здібності особистості, що в свою чергу дозволяє вирішувати головне завдання навчання – виховувати соціально адаптованого, успішного, творчого, свідомого громадянина України, здатного самостійно розв’язувати життєві проблеми у процесі самореалізації особистості.
Список використаних джерел
1. Вишневська С., Гуніна О. Розвиток науково-дослідних умінь – основа формування наукового світогляду студентів // Ж. Освіта. Технікуми, коледжі. – 2011. – №1. – с. 42-45
2. Січкарук О.І. Інтерактивні методи навчання у вищій школі. – К., 2006

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 106
Дата реєстрації : 15.02.2016

Переглянути профіль користувача http://rblacup.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі