Яцків Любов Федорівна ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ СТРИЙСЬКОГО КОЛЕДЖУ ЛЬВІВСЬКОГО НАУ

Донизу

Яцків Любов Федорівна ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ СТРИЙСЬКОГО КОЛЕДЖУ ЛЬВІВСЬКОГО НАУ

Створювати по Admin на тему Вт Лют 23, 2016 11:59 am

Любов Федорівна Яцків
викладач комп’ютерних дисциплін, викладач-методист Стрийського коледжу Львівського національного аграрного університету, sdak@meta.ua

ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ СТРИЙСЬКОГО КОЛЕДЖУ ЛЬВІВСЬКОГО НАУ


Сучасний стан освіти в Україні є результатом розвитку різноманітних технологій і, особливо, - інформаційних. Щороку в нашому навчальному закладі покращується матеріально-технічна база, підвищується рівень педагогічного складу. Ці зміни орієнтовані на модернізацію навчально–виховного процесу коледжу. Навчальне середовище, що формувалось в умовах іншої мети освіти і завдань, що стояли перед суспільством у минулому столітті, вже не може забезпечити потреби суспільства у наданні якісних освітніх послуг. Постійне зростання потоків інформації, необхідність швидко приймати управлінські рішення, здійснювати оперативний аналіз ситуації, подавати керівним організаціям електронну звітність є основними передумовами створення єдиного інформаційного простору.
Завданням сучасного навчального закладу є всебічний розвиток особистості, навчання творчості, новаторству, критичному мисленню, вмінню вирішувати проблеми. Молодим спеціалістам  слід розвивати комунікативні, співробітницькі, життєві та кар’єрні навички, працювати з даними, медіа та розвивати компетентності з інформаційних технологій. Це неможливо без  інноваційного навчального середовища вищого навчального закладу.
Інформаційно-освітнє середовище  це організаційно-методичні засоби, сукупність технічних і програмних засобів зберігання, обробки, передачі інформації, що забезпечують оперативний доступ до інформації і здійснюють освітні наукові комунікації; система, в якій на інформаційному рівні задіяні та пов’язані між собою всі учасники освітнього процесу: адміністрація закладу, викладачі, студенти. Інформаційно-освітнє середовище ґрунтується на інтеграції інформації на традиційних і електронних носіях, комп’ютерно-телекомунікаційних технологіях взаємодії, віртуальних бібліотеках, розподілених базах даних, навчально-методичних комплексах .
Формуючи структуру єдиного інформаційного простору навчального закладу та базу даних, необхідно виходити з того, що реальна робота з їх використання залежить від матеріально-технічної бази та можливостей самого навчального закладу.
Основними ресурсами, необхідними для існування, функціонування і розвитку інформаційного середовища навчального закладу, є: технологічні (апаратні та програмні), інформаційні та організаційні ресурси. Під технічними ресурсами мається на увазі в даному випадку комп’ютерна і мультимедійна база, програмне забезпечення, канали й устаткування передачі інформації на відстань. До кадрових ресурсів відноситься не тільки викладацький склад, але і керівники освітніх установ, і керівники вищого рівня, від яких багато в чому залежить ухвалення грамотних управлінських рішень і, відповідно, швидкість інформатизації освіти. До навчально-методичних ресурсів належать методичні розробки уроків із застосуванням ІКТ і мультимедійної техніки.
Можна виділити кілька основних етапів створення інформаційно-освітнього середовища навчального закладу. На першому етапі, коли в наявності є лише один або декілька комп’ютерів, не пов’язаних один з одним, уся база даних встановлюється на один комп’ютер і користувачі змінюються по черзі для роботи з нею. Це мінімальна, але доволі дієва реалізація єдиного інформаційного простору, особливо для малих навчальних закладів.  Другий етап – це внутрішня мережа, коли декілька комп’ютерів об’єднані в єдину мережу. Вона складається з комп’ютерів, які стоять на столах у користувачів, загального сервера та спеціального програмного забезпечення для організації персонального доступу кожного учасника навчального процесу до єдиної інформаційної бази даних. Третій етап функціонування інформаційного простору – Інтернет, а саме створення відкритого доступу для всіх учасників навчального процесу та можливість зовнішнього доступу до навчального закладу, що дозволяє спілкуватися, розміщувати інформацію, яка розрахована на широке коло користувачів та службову інформацію для вузького кола учасників навчально-виховного процесу, з доступом через пароль.
Інформаційно-освітнє середовище Стрийського коледжу Львівського НАУ формувалось багато років і на даному етапі має такі складові:
 фізична - кабінети та лабораторії інформатики та комп’ютерних дисциплін, а також робочі місця адміністраторів, викладачів; доступ до глобальної мережі Інтернет, локальна мережа та технічні засоби мультимедіа (телевізори, проектори, відеопрогравачі, фотоапарати тощо), програмне забезпечення навчально-виховного процесу;
 психологічна та інтелектуальна складові  - «людський фактор»; це воля та бажання учасників освітнього процесу до використання інформаційних та комунікаційних технологій в освітньому процесі.
Важливим напрямом роботи керівників і всього колективу Стрийського коледжу, що значно сприяє формуванню і розвитку інформаційно-освітнього середовища є організація систематичного підвищення кваліфікації педагогічного колективу у галузі ІКТ. Зокрема, в грудні-січні цього навчального року викладачами комп’ютерних дисциплін було проведено заняття для викладачів по створенні електронних посібників, вебсайтів. Викладачі циклової комісії фундаментальних та спеціальних дисциплін спеціальності «Обслуговування програмних систем і комплексів» постійно курують інші циклові комісії щодо розробки та використання сучасних електронних засобів навчання. Всі розробки розміщуються в бібліотеці та на сайті коледжу і є доступними для студентів будь-коли. Також з усіх дисциплін розроблені тестові завдання, які зосереджені на сервері і по локальній мережі використовуються під час занять та для самоконтролю.
Для занять студентів обладнано 7 комп’ютерних лабораторій, що мають доступ до локальної мережі та ресурсів Інтернет. В читальній залі встановлено 11 комп’ютерів з доступом до локальної та глобальної мереж. Це дозволяє студентам та викладачам ефективно працювати в позаурочний час. Менша кількість комп’ютерів надана двом гуртожиткам. Сучасною технікою обладнані господарські підрозділи коледжу, які крім основного призначення є ще й базою навчальних практик. Схематично структура інформаційно-освітнього забезпечення Стрийського коледжу Львівського національного аграрного університету зображена на рис.1.
Рис. 1 Структура інформаційно-освітнього середовища Стрийського коледжу Львівського НАУ
В коледжі проводяться  майстер-класи, інтегровані та бінарні заняття з використанням сучасних засобів навчання. Постійно удосконалюється технічне оснащення навчального закладу.  В on-line режимі працює диспетчерська служба коледжу, завідувачі відділень.  Багато викладачів беруть активну участь в освітніх проектах в мережі Інтернет, створенні власних Web-сторінок.
До розвитку інформаційно-освітнього середовища коледжу активно залучаються студенти спеціальності «Обслуговування програмних систем і комплексів». Вони допомагають в наповненні сайту коледжу, створили сайт спеціальності, забезпечивши доступ до інформації про діяльність навчального закладу студентам, батькам і зацікавленій громадськості. Студентом Холонюком Святославом, (нині випускник), було створено програмне забезпечення для перегляду змін до розкладу через мобільні телефони. Інженер-програміст Степанов Денис розробив програмне забезпечення для обліку педагогічного навантаження викладачів та автоматизації змін до розкладу, яке успішно  використовується вже кілька років поспіль. Групою студентів четвертого курсу програмістів створено додаток для обліку пропущених аудиторних годин, який працює в оn-line режимі та дозволяє завідувачам відділень швидко роздруковувати відомості за місяць, семестр, рік.
Отже, важливим фактором якості інформаційного забезпечення є інформаційна інфраструктура навчального закладу. Створення такої інфраструктури є запорукою успішного впровадження інформаційних технологій в освіту на всіх її рівнях, що дозволяє комп’ютеризувати навчальну, виховну, управлінську та будь-яку іншу діяльність навчального закладу.
Розвиток інформаційного суспільства ініціював інформатизацію освіти. Ефективність інформатизації освітнього процесу визначається якістю управлінської діяльності керівника навчального закладу з формування і розвитку інформаційного освітнього середовища. Нашому коледжу є ще над чим працювати, на меті – перехід до єдиного хмарного середовища, та  основні функції по підготовці сучасного молодого спеціаліста ми виконуємо.
Список використаних джерел
1. Кравчина О. Є. Проектування інформаційного середовища загальноосвітнього навчального закладу [Електронний ресурс] / О.Є.Кравчина. – Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/em11/content/09koeeis.htm.
2. Сайков Б.П. Информационная среда школы / Б.П.Сайков // Информатика. – 2007. – №20.
3. Информационная среда [Электронный ресурс].Режим доступа: URLhttp://www.finam.ru/dictionary/wordf01550/default.aspn=16.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 106
Дата реєстрації : 15.02.2016

Переглянути профіль користувача http://rblacup.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі