Діхтярь Людмила Іванівна Ярошенко Таїсія Іванівна ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ДОШКИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ: ПЕРЕВАГИ ТА ПРОБЛЕМИ

Донизу

Діхтярь Людмила Іванівна Ярошенко Таїсія Іванівна ВИКОРИСТАННЯ  ІНТЕРАКТИВНОЇ ДОШКИ  В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ: ПЕРЕВАГИ ТА ПРОБЛЕМИ Empty Діхтярь Людмила Іванівна Ярошенко Таїсія Іванівна ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ДОШКИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ: ПЕРЕВАГИ ТА ПРОБЛЕМИ

Створювати по Admin на тему Вт Лют 23, 2016 12:03 pm

Людмила Іванівна Діхтярь
викладач економічних дисциплін, викладач –методист,
Хорольський агропромисловий коледж ПДАА
Таїсія Іванівна Ярошенко
викладач соціально-гуманітарних дисциплін, викладач ІІ категорії,
Хорольський агропромисловий коледж ПДАА
taison2627@mail.ru

ВИКОРИСТАННЯ  ІНТЕРАКТИВНОЇ ДОШКИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ: ПЕРЕВАГИ ТА ПРОБЛЕМИ


Прискорення науково - технічного прогресу, його стрімкий розвиток поставило перед сучасною педагогічною наукою важливе завдання - виховати та підготувати підростаюче покоління, здатне активно включатися у якісно новий етап розвитку сучасного суспільства, пов'язаний з інформатизацією та комп’ютеризацією. На сьогоднішній день  погляди, вподобання  та ставлення до подій, що відбуваються, формуються у підростаючого покоління переважно під впливом засобів масової інформації, комунікації, освітніх інформаційних технологій, що викликає необхідність актуалізації питання комп'ютеризації освіти. Із збільшенням кількості інформації в сучасному суспільстві збільшується потреба у висококваліфікованих фахівцях на ринку праці. Таким чином постає питання про компетентність сучасних спеціалістів в їхній галузі, вміння володіти, опрацьовувати та подавати інформацію з різних джерел [2, с. 32].
Сьогодні, з огляду на сучасні реалії, викладач повинен вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації, такі щоб зацікавили студентів і разом з тим несли відповідні знання. Сучасні  інформаційні технології навчання, що використовуються в навчальному процесі,  значною мірою сприяють розв'язанню актуальних проблем активізації навчально-пізнавальної діяльності. Їх застосування дозволяє реалізувати диференційований підхід до студентів з різним рівнем готовності до навчання.
Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю і захопленням працювала на занятті, бачила свою працю і могла її оцінити. Завдяки сучасним ІКТ подавати нову інформацію можна таким чином, щоб задовольнити індивідуальні запити кожного студента окремо взятого а сам процес зробити мобільним [2, с. 65].
Актуальність обраної теми полягає в тому, що сучасні інформаційні технології стають все популярнішими у сфері освіти. Що це таке мультимедійна дошка та яким чином її можна використовувати в освітньому процесі, які її  переваги та недоліки на сьогоднішній день, ми і спробуємо дати відповіді на ці питання у даній роботі.
Отож, що ж таке інформаційні технології про які так часто говорять?
На нашу думку, під інформаційними технологіями слід розуміти сукупність методів та програмно-технічних засобів, об’єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує збирання, оброблення, зберігання, поширення та відображення інформації, з метою зменшення трудомісткості процесів використання інформаційного ресурсу, а також підвищення їхньої надійності та оперативності.
Інтерактивні дошки, комп’ютери та інформаційні технології – це зручні інструменти, які при розумному використанні здатні привнести в заняття елементи новизни, підвищити інтерес  студентів до набуття знань, полегшити викладачу завдання підготовки до занять. Організація навчання, в якому використовуються ІКТ та інтерактивні дошки дозволяють якісно готувати майбутніх фахівців своєї справи [2, с. 71].
Все частіше в навчальних закладах можна почути термін «Інтерактивна дошка» і навіть «Мультимедійна дошка», дедалі більше викладачів починають захоплено вивчати, як вони говорять  «чудо техніки». Інтерактивна дошка - це зручний сучасний інструмент для ефективного проведення  презентацій, семінарів та навчальних занять. Вона являє собою периферійний пристрій комп’ютера і виконує роль додаткового комп’ютерного монітора. Інтерактивна дошка відрізняється від звичайного монітора поверхнею, яка чутлива до дотику та має великі розміри — для зручності в роботі з аудиторією.  Подібно до звичайного комп’ютерного монітора управління прикладними програмами комп’ютера здійснюється або курсором мишки, або з екранної клавіатури, що виведена на поверхню дошки. Роль курсору мишки на цьому вторинному моніторі з сенсорною поверхнею виконує будь-який твердий предмет, зокрема палець, фломастер або указка. Інтерактивна дошка створена для використання у комплекті з комп’ютером і мультимедійним проектором і складає програмно-технічний або програмно-технологічний навчальні комплекси. В комплекті з інтерактивними дошками йде диск із спеціальним програмним забезпеченням, що допомагає реалізувати задумане під час навчального процесу.
Саме поняття інтерактивності, зокрема інтерактивної дошки, полягає в можливості вносити корективи, нотатки чи певні зауваження в демонстраційний матеріал, змінювати послідовність кадрів, зберігати необхідні кадри чи їх фрагменти для подальшої роботи. На звичайній дошці можливі записи тільки крейдою. На білій дошці можливі записи тільки фломастерами-маркерами кількох кольорів. Інтерактивна дошка може показувати зображення в кольорі,  є можливість писати поверх зображення та давати можливість запам'ятовувати необхідний для подальшої роботи кадр. На інтерактивній дошці можна відтворити 3-D модель (об'єм не зображення по осях XYZ- ред.) таких пристроїв в об'ємі та русі, реалізувати їх обертання у просторі. Можна накреслити  просту схему, малюнок та інше у спрощеному вигляді спереду, а потім показати реальний об'ємний вигляд. Інтерактивна дошка вигідно поєднує в собі звукові, екранні та аудіо звукові можливості. Але інтерактивне заняття – це не лише презентація в традиційному розумінні, де можна було просто застосувати проектор. В процесі використання інтерактивної дошки потрібно працювати з навчальним матеріалом, наприклад, щось викреслювати, компонувати, демонструвати роботу одного студента всім іншим в аудиторії, демонструвати Веб-сайти через інтерактивну дошку всім слухачам, використовувати групові форми роботи, здійснювати спільну роботу з документами, таблицями або зображеннями, керувати комп’ютером без використання самого комп’ютера та багато іншого [1, с. 12].
Ми з’ясували, що з себе представляє дане «чудо техніки», спробуємо визначити переваги використання інтерактивної дошки на заняттях.
По-перше,економія часу під час вивчення нового матеріалу за рахунок часткової відмови від малювання схем, діаграм і конспектування. Крім того кожний студент одержує можливість після закінчення заняття одержати файл з його записом, який можна продивитися на комп’ютері в будь-якому режимі. При цьому доступні не лише запропоновані викладачем ілюстрації і записи, а й правильно відтворюється послідовність дій на дошці.
По-друге, підвищується ефективність подачі навчального матеріалу. Заздалегідь спроектовані слайди у поєднанні з аудіо супроводом справляють колосальне враження на увагу студентів. При цьому викладач  повинен оволодіти режисерськими навичками, бо у даній ситуації він виступає у ролі диригента навчального процесу.  
По-третє, сприяє організації під час групової роботи навичок, які важливі для успішної діяльності в різних галузях у майбутньому. Варто  звернути увагу на використання гнучкого програмного забезпечення, щоб студенти мали можливість писати і малювати пальцем, не думаючи про те, як поділити між собою електронні маркери.
По-четверте, мультимедійна дошка сприяє нелінійному викладу навчального матеріалу. Робота з різною аудиторією дозволяє здійснити не лише навчання в інтерактивному режимі а й ефект присутності різної аудиторії навчального заняття. Використання мультимедіа дозволяють створювати проблемну ситуацію і підтримувати діалоговий режим роботи, при цьому викладач може на високому темпі розвивати  бесіду та дебати.
По-п’яте, дозволяє відразу контролювати роботу студентів і закріплювати навчальний матеріал, проводячи опитування та контрольні роботи.
По-шосте, використання інтерактивної дошки сприяє мотивації та заохоченню студентів до навчання. Слід зазначити, що викладачі, які використовують таку дошку на заняттях і володіють методикою її застосування, відзначають, що студенти, які раніше не виявляли особливого інтересу до навчання, нині з інтересом працюють. Варто погодитися, що це дійсно вагомий стимул, який важливий як для студентів, так і для викладачів. Часто низьку успішність пояснюють незацікавленістю студентів традиційним веденням заняття. Використовуючи мультимедіа можна привернути увагу  студентів до заняття, більш вільно та динамічно  проводити його, не відволікаючись на налагодження комп’ютера, підтримувати спілкування студентів [1, с. 33].
Загалом переваги ми з’ясували, і дійсно використання такої технології повністю змінює сам процес навчання. Але сама мультимедійна дошка нездатна змінити повністю ведення освітнього процесу. Наявність дошки у кабінеті припускає її інтенсивне та оптимальне використання. Для продуктивного впровадження інтерактивних дошок у навчальний процес потрібні добре побудована методологія, підкріплена методичними матеріалами, якісним програмним забезпеченням, викладачами, які володіють відповідними методиками, здатними до проведення занять з їх використанням. Більшість проблем, з якими стикаються викладачі у створенні електронного варіанту навчального матеріалу, пов’язано з відсутністю достатніх навичок проектування інформаційного простору і користувацького інтерфейсу.
Сучасні методи навчання потребують відповідних засобів їх реалізації, саме тому обов’язковою складовою навчального середовища є сучасні інтерактивні засоби навчання. Використання їх у процесі навчання дозволяє значно підвищити рівень взаємодії між викладачем і студентом. Однак, педагогічно доцільним є застосування таких технологій навчання тільки тоді, коли викладач має навички управління цим засобом. Не варто забувати, що не дивлячись на безмежні можливості мультимедійної дошки,  в сучасному інформаційному суспільстві головною дійовою особою при проведені аудиторних занять все ж таки залишається викладач який володіє сучасними активними методиками, а всі засоби  інформаційно-комунікаційних технологій є тільки допомогою в його діяльності [3, с. 24].
Підсумовуючи, можна сказати, що використання інформаційних технологій – життєва необхідність сьогодення. Віддаючи перевагу сучасним технологіям навчання, можна зазначити, що це:ефективний, цікавий спосіб навчання, активна участь у роботі, а не стандартне відтворення відповідей на питання, можливість досягти більшого результату з найменшою затратою часу, краще сприйняття і запам’ятовування інформації, можливість вільно висловлювати власну думку, розвиток самовпевненості, демократизація навчального процесу та багато іншого[3, с. 40].
Необхідність упровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес не викликає сумнівів. При підготовці до заняття з використанням ІКТ вчитель не повинен забувати, що це заняття, а значить складає план  виходячи з його цілей, при відборі навчального матеріалу він повинен дотримуватися основних дидактичних принципів: систематичності та послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості та ін. При цьому новітні інформаційні технології не замінюють вчителя, а тільки доповнюють його.
Список використаних джерел
1. Лапінський В.В. Мультимедійна дошка. / В. В. Лапінський, Л.А. Карташова. – К.: Шкільний світ, 2011.  – 128 с.
2. Основи  нових  інформаційних  технологій  навчання:  Посібник  для  вчителів /  Машбиць  Ю.І., Гокуль О.О., Жалдак М.І. та  ін./ за ред. Машбица Ю.І./Інститут психології  ім. Г.С. Костюка АПН України. К.: ІЗМН, 1997. - 264с.
3. Роберт І. Сучасні інформаційні технології освіти [Текст] / І.Роберт. — М. : Школа-Пресс, 2004. — 454 с.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 106
Дата реєстрації : 15.02.2016

Переглянути профіль користувача http://rblacup.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі