Редько Олена Анатоліївна ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ У СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

Донизу

Редько Олена Анатоліївна ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ У СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

Створювати по Admin на тему Вт Лют 23, 2016 12:05 pm

Олена Анатоліївна Редько
викладач вищої категорії,  викладач економічних дисциплін, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ірпінський економічний коледж»,
redko_27@ukr.net

ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ У СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ


Одним із напрямів реформування навчального процесу вищої школи, є істотна перебудова психолого-педагогічних, методичних засад діагностування навчальних досягнень студентів. У цьому є необхідність, оскільки в традиційній технології підготовки фахівців утворилася ціла низка, недоліків, такі як: контролю часто бракує системного характеру, усне опитування нерідко перетворюється на діалог між тим, хто відповідає і викладачем при пасивному спогляданні інших студентів; при письмовому контролі несправедливо слабо реалізується його навчальна функція, коли студент так і лишається зі своїми по¬милками в знаннях без вчасної їх корекції та вдосконалення, при оцінюванні переважно реєструються нижчі рівні засвоєння знань (впізнавання, репродуктивний), лишаючи поза увагою реконструктивний та творчий рівні володіння знаннями, контроль більше зводиться до накопичення позитивних оцінок, перетворюючи це в мету студента, а не орієнтує тих, хто навчається, на ґрунтовні знання.
Тестовий контроль знань студентів все більше застосовується для діагностування освітньо-професійної підготовки студентів вищих закладів освіти.
Тестування або тестовий контроль – це процедура визначення рівня підготовки фахівців у певній галузі знань, психологічного, фізичного та розумового стану, професійної придатності, обдарованості та інших якостей особистості за допомогою системи спеціально підготовлених завдань. Тестовим називається завдання (запитання, задача) для якого може бути попередньо визначена (сформульована) єдино можлива правильна відповідь. Така відповідь є еталоном, з яким порівнюють відповідь студента. Сукупність завдань, що використовуються під час тестової
перевірки, має назву – тест або контрольна програма.
У педагогічній практиці використовуються два види тестів:
- тести досягнень, що призначені для з'ясування рівня засвоєння знань, умінь у процесі навчання, по завершенні вивчення теми, розділу або всієї навчальної дисципліни, під час атестації; випускників, по закінченні навчального закладу. Тести досягнень, що використовуються для визначення рівня професійної підготовки фахівців, отримали назву “тести професійної компетентності”;
- тести інтелекту, які повинні з’ясовувати стан мислення, пам’яті, уваги та інших характеристик психічного та розумового розвитку особистості.
На тестовому іспиті студент має підтвердити не тільки наявність знань, навичок: і умінь, а й здатність приймати правильні рішення.
Перевагами тестового контролю є:
- об’єктивність, простота та формалізованість процедури ви-значення оцінювання якості підготовки;
- простота процедури введення відповіді;
- чіткість та однозначність формулювання умов тестових завдань;
- рівні вимоги до знань та умінь фахівця;
- забезпечення необхідної повноти охоплення знань та умінь;
- можливість одночасної перевірки значної кількості студентів;
- можливість багаторазового повторення умов перевірки для з’ясування змін у рівні підготовки.
Недоліки тестів полягають у тому, що розробка тестів вимагає чимало часу і зусиль, наявності у розробників високої кваліфікації та досвіду, а також деякі тести припускають можливість угадування.
Дидактичні можливості тестового контролю можуть бути реалізовані за умови виконання певних вимог до змісту окремих тестових завдань і до тесту (контролюючої програми) в цілому.
Якість тестових завдань залежить від того, наскільки вони задо-вольняють вимогам: валідність, надійність, простота.
Найбільш важливою з них є валідність. Валідність тесту означає, що за його допомогою вимірюються саме ті знання, уміння та на¬вички, для виявлення та оцінювання яких він призначений.
При проведенні тестування необхідно дотримуватися певних правил стосовно суб’єктів контролю, які ґрунтуються на положеннях психології тестування, зокрема:
Студент має бути впевненим, що тестовий іспит більш об'єктивний, тому, що зменшується рівень суб’єктивізму в порівнянні з традиційними методами контролю.
Студента варто попередити, що він може виконувати завдання у будь-якій зручній для нього послідовності. При тестуванні варто попереджати студентів про обмежений час тестування.
Конфіденційність тесту. Студент має бути переконаний, що його відповіді не будуть відомі іншим, не причетним до іспиту особам. Доцільно звернути увагу студентів на низьку ймовірність випадкового угадування.
При проведенні тестування необхідно дотримуватися таких ор-ганізаційних правил:
а) екзаменаційні тестові завдання повинні бути складені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни;
б) з метою виключення можливих помилок підготовлені тести мають ретельно перевірятися;
в) формулювання змісту кожного завдання та перелік пропонованих відповідей повинно бути перевірено та уточнено експертом (стороннім фахівцем);
г) на початку перевірки студент має отримати тексти із завданнями та бланк запису відповідей, а викладач провести інструктаж;
д) перед початком тестових випробувань екзаменатори повинні ознайомити студентів з правилами проведення тестових іспитів та підтримувати дисципліну в аудиторії в перебігу контрольних заходів.
Цільові тести оформляються у вигляді друкованих текстів на одному або декількох аркушах. Тестів має бути підготовлено на два-три екземпляри більше за кількість осіб, які проходять тестування.
Тести, що використовуватимуться при контролі, отримують номери варіантів від 1 до n, де n - кількість студентів у групі. Варто пам’ятати, що:
1. Текст змістової частини умови завдання записується великими літерами або виділяється жирним шрифтом.
2. Варіанти відповідей тестового завдання:
- мають окрему цифрову або літерну індексацію;
- друкуються малими літерами;
- розташовуються у стовпчик симетрично змістової частини те-стового завдання.
3. Нумерація тестових завдань у брошурі наскрізна, незалежно від типу тестового завдання.
4. Тестові завдання нумеруються арабськими цифрами.
Під час іспиту студент читає завдання і набір відповідей у тестовій брошурі, а правильні відповіді відзначає на спеціальному аркуші (бланку відповідей).
Важливою позитивною особливістю тестового контролю є можливість визначити та використати кількісні показники для обґрунтування оцінки знань студентів. При цьому застосовується двобальна шкала оцінювання: за правильну відповідь - “1”, за неправильну - “0”.
За бланковою технологією проведення тестування студент зверху на бланку а) записує своє прізвище та № варіанта теста. Бланк має дві таблички, кожна з яких складається з двох колонок: ліва - номери завдань, права - відповіді. Записи на бланку мають виконуватися чітко, всі елементи відповіді повинні відокремлюватися комою та проміжком. Зверху перелічуються номери варіантів, тесту, для яких призначено цей еталон. Крім того викладач повинен розрахувати та записати межі оцінок, які може отримати студент за свої відповіді.
Для розрахунку оцінки слід використати такі критерії: якщо у відповіді студента містяться 60...74 % правильних змістових елемен¬тів, що входять до складу еталона, то виставляється оцінка - "за¬довільно”; відповідно “75-94%”-“добре”; 95-100%  відмінно”. Відповіді на тестові завдання у яких містяться помилкові елементи, не враховуються. Користуючись цими критеріями для визначення оцінок, викладач може попередньо розрахувати межі оцінок.
Список використаних джерел
1. Громлунд Н.Е. Оцінювання студентської успішності: Практ. пос. - K.:Вища школа, 2005. – 311с.
2. Ефективність і нові форми діагностики рівня підготовки фахівців у вищих навчальних закладах: Матеріали науково-методичної конференції / С.В.Скибінський та ін. - Л: Видавництво Львівської комерційної академії, 2004. – 239 с.
3. Тестові технології у навчальному закладі: Методичний посібник/ Л.І. Паращенко, В.Д. Леонський, Г.І. Леонська. - К.: ТОВ „Майстерня книги”, 2006. – 217 с.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 106
Дата реєстрації : 15.02.2016

Переглянути профіль користувача http://rblacup.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок

- Подібні теми

 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі