Гупка-Макогін Надія Ігорівна , ЕТАПИ НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО АУДІЮВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ У ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Донизу

Гупка-Макогін Надія Ігорівна , ЕТАПИ НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО АУДІЮВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ У ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  Empty Гупка-Макогін Надія Ігорівна , ЕТАПИ НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО АУДІЮВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ У ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Створювати по Admin на тему Вт Лют 23, 2016 12:23 pm

Надія Ігорівна Гупка-Макогін,
аспірант кафедри практики англійської мови та методики її викладання Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, hupka@ukr.net

ЕТАПИ НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО АУДІЮВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ У ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Формування англомовного професійно орієнтованого аудіювання (АПОА) майбутніх фахівців з міжнародної економіки у самостійній роботі – довготривалий, поступовий процес, успішність якого залежить від ефективності його організації .
Щоб сформувати у майбутніх працівників сфери міжнародної економіки вміння слухати і опрацьовувати інформацію з фаху, навчання АПОА повинно відбуватися поетапно. Етапи навчання англомовного аудіювання розглядалися у роботах О. Б. Бігич [1], О. Ю. Бочкарьової [2], Р. І. Вікович [3], Н. А. Новгородської-Морської [5] та ін.
На основі аналізу зазначених наукових джерел, враховуючи поступовість формування вмінь аудіювання, специфіку самостійної роботи, а також особливості четвертого року навчання (здатність студентів до усвідомленої постановки цілей, оцінки та корекції власної діяльності), ми виділяємо чотири етапи формування АПОА у майбутніх фахівців з міжнародної економіки:
1. Цілевизначальний етап.
2. Підготовчий етап.
3. Реалізаційний етап.
4. Контрольно-корегувальний етап.
На цілевизначальному етапі студенти виконують тести для визначення рівня розвитку їх аудитивних умінь; визначають власні труднощі в аудіюванні (у тому числі недостатній рівень розвитку психофізіологічних механізмів аудіювання); окреслюють цілі АПОА; працюють над подоланням недоліків у розвитку психофізілогічних механізмів і процесів (мовленнєвого слуху, механізму розпізнавання та ідентифікації, механізму антиципації, механізмів довготривалої та короткотривалої пам’яті, механізму артикулювання, механізму осмислення). На цьому етапі передбачено прослуховування цікавих за змістом аудіо та відеофонограм, які здатні викликати інтерес до подальшої діяльності і допомагають визначити власні прогалини. Важливо, щоб на цьому етапі студенти зрозуміли  необхідність цілеспрямованої самостійної роботи.
Цілевизначальний етап передбачає виконання студентами групи вправ на розвиток психофізіологічних механізмів аудіювання (мовленнєвого слуху, механізму розпізнавання та ідентифікації, механізму антиципації, механізмів довготривалої та короткотривалої пам’яті, механізму артикулювання, механізму осмислення). Ці вправи можна охарактеризувати як невмотивовані; некомунікативні, умовно-комунікативні; рецептивні, рецептивно-репродуктивні; з штучно створеними опорами; індивідуальні; непроблемні, з повним та частковим керуванням.
Підготовчий етап має на меті зняти можливі лексичні, граматичні, фонетичні труднощі, що сприятиме кращому розумінню складніших текстів у ситуаціях реальної комунікації. За допомогою вправ цього етапу майбутні фахівці міжнародної економіки вчаться розуміти професійну лексику, граматичні структури, інтонаційні моделі. Крім того, на підготовчому етапі здійснюється розвиток навчальних умінь студентів (зокрема, вміння викристовувати різні стратегії в процесі аудіювання), які вдосконалюються на наступних етапах.
Підготовчий етап включає такі групи вправ: групу вправ для розвитку лексичних навичок аудіювання; групу вправ для розвитку граматичних навичок аудіювання; групу вправ для розвитку фонетичних навичок аудіювання; групу вправ для розвитку навчальних умінь.
Метою груп вправ для розвитку фонетичних, лексичних, граматичних навичок аудіювання є зняти фонетичні, лексичні, граматичні труднощі, ознайомити з новими лексичними одиницями, граматичними структурами, фонетичними особливостями англійської мови, навчити розпізнавати, усвідомлювати, запам’ятовувати, використовувати, вживати звуки, інтонаційні моделі, лексичні одиниці, граматичні структури, що сприятиме підвищенню рівню розвитку компетентності в аудіюванні і у володінні англійської мови загалом.
До груп вправ для розвитку мовленнєвих навичок аудіювання належать вмотивовані та невмотивовані, некомунікативні та умовно-комунікативні, рецептивні, рецептивно-репродуктивні, непроблемні та проблемні, індивідуальні вправи з опорами, з повним, частковим, мінімальним керуванням.
Реалізаційний етап характеризується використанням автентичних аудіоматеріалів та відеофономатеріалів. На цьому етапі формуються вміння АПОА, забезпечується розвиток професійно-комунікативної компетентності майбутніх економістів.
Загальноприйнятним є виділення методистами трьох етапів реалізації аудіювання: 1. дотекстовий (pre-listening), 2. текстовий (while-listening) 3. післятекстовий (post-listening) [3, с. 56; 4, с. 292; 5, с. 84].
Для навчання АПОА майбутніх фахівців з міжнародної економіки на дотекстовому етапі передбачається виконання завдань з ознайомлення з новими лексичними одиницями, граматичними структурами, фонетичними явищами, присутніми в аудіотексті, що сприятиме кращому розумінню почутого, підготовці до смислового сприйняття інформації, налаштування на сприйняття почутого, передбачення змісту аудіотексту.
На текстовому етапі здійснюється прослуховування адіотексту (чи перегляд і прослуховування відеофрагменту) у контексті сформульованої комунікативної настанови [4, с. 292].
У методичній літературі вказується, що змістом післятекстового етапу є контроль розуміння змісту аудіотексту чи відеофрагменту [4, с. 292], а також обговорення отриманої інформації [3, с. 57]. На післятекстовому етапі реалізації аудіювання студенти здійснюють самостійний контроль за успішністю виконаних завдань за ключами, за надрукованим аудіотекстів, а також опрацьовують почуту інформацію за допомогою заповнення таблиць, графіків, складанням письмових повідомлень, аналізів, доповідей, підготовки проектів.
Реалізаційний етап передбачає такі групи вправ: групу вправ для розвитку вмінь ознайомлювального аудіювання; групу вправ для розвитку вмінь вибіркового аудіювання; групу вправ для розвитку вмінь детального аудіювання.
Мета вправ цього етапу – сформувати вміння студентів, які б дозволили їм здійснювати аудіювання у реальних умовах комунікації у межах тем та ситуацій, необхідних для майбутніх фахівців з міжнародної економіки. На реалізаційному етапі передбачено вмотивовані та невмотивовані; умовно-комунікативні та комунікативні; рецептивні, рецептивно-репродуктивні; непроблемні та проблемні; індивідуальні вправи; вправи з штучними опорами; з повним, частковим, мінімальним керуванням.
Метою контрольно-корегувального етапу є контроль, оцінка, аналіз здійсненої діяльності з навчання АПОА майбутніми фахівцями з міжнародної економіки, а також за необхідності її корекція. Для цього майбутні фахівці перевіряють правильність виконання завдань, аналізують помилки, записують свої спостереження й аналіз у щоденники або відеоблоги, заповнюють мовні портфоліо. Таким чином, студенти розвивають навчальні вміння і вчаться вдосконалювати свій рівень володіння англійською мовою самостійно. Крім того, майбутні фахівці навчаються аналізувати отриману в процесі аудіювання інформацію та використовувати її в подальшій професійній діяльності.
На контрольно-корегувальному етапі виділяємо: групу вправ для удосконалення вмінь аудіювання; групу вправ для розвитку вмінь аналізувати і використовувати отриману інформацію. На цьому етапі виконуються вмотивовані, комунікативні, проблемні, рецептивно-продуктивні, індивідуальні вправи з опорами, з мінімальним керуванням.
Список використаних джерел
1. Бігич О. Б. Методика формування іншомовної компетентності в аудіюванні / О. Б. Бігич // Іноземні мови. – 2012. – № 2. - С. 19-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/im_2012_2_5.pdf
2. Бочкарьова О. Ю. Методика навчання майбутніх учителів англійської мови професійно спрямованого аудіювання : дис ... кандидата пед. наук : 13.00.02 / Бочкарьова Олена Юріївна. – К., 2007. – 281 с.
3. Вікович Р. І. Методика навчання студентів мовних спеціальностей аудіювання англомовних теленовин : дис ... кандидата пед. наук : 13.00.02 / Вікович Роксоляна Ігорівна. – К., 2011. – 344 с.
4. Методика навчання іноземних мов і культур : теорія і практика : [підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів] / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. / за загальн. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2013. – 590 с.
5. Новоградська-Морська Н. А Навчання майбутніх маркетологів професійно орієнтованого аудіювання з використанням автентичних англомовних відеофономатеріалів: дис. канд. пед. наук : 13.00.02 / Новоградська-Морська Нінель Антонівна. – К., 2014. – 228 с.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 106
Дата реєстрації : 15.02.2016

Переглянути профіль користувача http://rblacup.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі