Литвиненко Аліна Валеріївна ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСВІТЯН У ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Донизу

Литвиненко Аліна Валеріївна ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСВІТЯН У ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Створювати по Admin на тему Вт Лют 23, 2016 12:58 pm

Аліна Валеріївна Литвиненко
студентка природничо-технологічного факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди», litvinenko.alina2014@yandex.ru

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСВІТЯН У ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ


В наш час однією з найактуальніших проблем сучасної освіти є підвищення компетентності педагогічного персоналу у галузі інформаційно-комунікаційних технологій, їх готовності застосувати ІКТ у своїй професійній діяльності.
Світовий досвід свідчить, що вирішення проблем освіти починається з професійної підготовки педагогів. Без якісного зростання педагогічного професіоналізму ми не зможемо піднятися до нинішніх надбань науки і техніки. В зв’язку з цим найактуальнішим є таке навчання, що засноване не лише на фундаментальних знаннях у певній галузі (математика, фізика, хімія, біологія, література тощо), в педагогіці і психології, а й на загальній культурі, що включає й інформаційну. Тобто кожному викладачеві, в тому числі і майбутньому, потрібна ґрунтовна підготовка в сфері сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій.
Інформаційно-комунікаційні технології поступово, активно і невпинно вкрапляються й інтегруються в усі сфери діяльності людини та суспільства, стають могутнім каталізатором і визначальним джерелом їх об'єктивного розвитку. Інформатизація суспільства передбачає випереджальну інформатизацію галузі науки й освіти, де, в основному, формується когнітивний, кадровий і науково-технічний фундамент самої інформатизації як процесу і соціально-економічного явища, закладаються майбутнє досягнень і розвитку суспільства в цілому.
Швидкий розвиток у світі інформаційних та телекомунікаційних технологій (ІКТ) дозволяє говорити нам про те, що нині вони є одним із найрозповсюдженіших засобів діяльності людини. Ці технології впливають на формування методів і способів діяльності та мислення людини за допомогою існуючих глобальної і корпоративних комунікаційних мереж, які невпинно розвиваються, відкривають нові можливості спілкування й отримання інформації.
Інформатизація навчальних закладів є невід'ємною складовою інформатизації освіти. Однією з найсуттєвіших складових інформатизації навчальних закладів є інформатизація навчально-виховного процесу — створення, впровадження та розвиток комп'ютерно-орієнтованого навчального середовища на основі інформаційних систем, мереж, ресурсів і технологій, побудованих на базі ІКТ [1].
Однією зі складових інформаційного процесу є широке впровадження та використання інформаційно-комунікаційних технологій в усіх ланках освітньої галузі. Це стосується не тільки навчально-виховного процесу, а й управлінської діяльності, забезпечення оперативності прийняття рішень, підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів, створення єдиного інформаційно-освітнього простору, електронних засобів навчального та загального призначення, забезпечення відповідного моніторингу стану освітньої галузі тощо. Це все те, без чого не можлива сучасна освіта, розвиток професійних навичок та наукових досліджень.
Тому, одне з головних завдань освіти сьогодні — навчити користуватися інформаційними технологіями та навчатися, використовуючи ці технології. Від того, наскільки успішно буде вирішене це завдання, визначальною мірою залежить розвиток країни, її місце у світі.
Інформаційно-комунікаційні технології є складовою частиною освітнього процесу, що дозволяє учасникам навчання знаходити і користуватися додатковими джерелами інформації. Інтернет надає величезну можливість для отримання практично будь-яких видів інформації з мінімальними витратами часу і засобів, у тому числі зручності, швидкості і простоти обміну інформацією за допомогою електронної пошти. Тому однією з найважливіших задач інформатизації освітнього процесу є можливість оперативного доступу навчальних закладів до глобальної мережі Інтернет.
На теперішній час загальний стан підключення до Інтернету по Україні складає 40%. До такого низького стану підключення до Інтернету призводить, у першу чергу, відсутність технічної можливості підключення до мережі. 90% загальноосвітніх навчальних закладів підключено до Інтернету за технологією комутованого з'єднання, що не дає в повній мірі використовувати ці можливості у навчальному процесі [2].
Одним з основних факторів підвищення ефективності використання засобів інформатизації є наявність електронних засобів навчання. Вони мають створюватися на високому науковому і методичному рівні й повністю відповідати певній галузі знань. Окрім того, вони покликані надавати користувачеві певний обсяг інформації, а також сприяти формуванню відповідного рівня вмінь і навичок, передбачених навчальною програмою для певного класу або етапу навчання.
На сучасному етапі модернізації освіти інформатизація її об'єктів і процесів передбачає створення освітнього інформаційного середовища як найважливішої умови, інструменту й результату модернізації системи освіти для забезпечення подальшого підвищення якості освіти, створення умов для реалізації рівних можливостей усім громадянам опанувати освіту всіх рівнів і ступенів [3].
Комп'ютеризація освіти — це базисна складова процесу її інформатизації, яка пов'язана зі створенням інформаційно-комунікативного навчального середовища, формуванням його загальносистемних програмно-технічних комп'ютерних елементів — комп'ютерних і комп'ютерно орієнтованих засобів навчання, комп'ютерних мереж і засобів телекомунікації, у тому числі в межах глобальних комп'ютерних мереж, забезпеченням можливості їх експлуатації, обслуговування, оновлення і розвитку. Ось чому проблемам комп'ютеризації навчальних закладів повинна приділятись першочергова увага з боку всіх працівників освіти, усього суспільства, а сам цей процес має бути керованим державними і місцевими владними структурами.
Таким чином, якщо припустити, що всі державні навчальні заклади повинні мати рівні, незалежно від регіону, належні умови впровадження ІКТ у навчально-виховний процес, то комп'ютеризація навчальних закладів повинна здійснюватися під контролем держави і фінансуватися централізовано.
Це дозволить:
 зменшити витрати на придбання та обслуговування технічних засобів інформатизації за рахунок замовлення їх у великій кількості;
 суттєво зменшити витрати на програмно-методичне забезпечення, оскільки необхідні програмні засоби, придбані або розроблені за рахунок коштів державного бюджету, можна поставляти навчальним закладам фактично за вартістю носіїв;
 організувати якісне технічне обслуговування комп'ютерної техніки в усіх регіонах України, маючи в усіх навчальних закладах однотипні технічні засоби;
 зменшити витрати на підготовку й перепідготовку педагогічних кадрів, зокрема, викладачів інформатики за рахунок використання типових програмних і технічних засобів. Необхідною умовою комп'ютеризації навчально-виховного процесу є вимога комп'ютерної грамотності вчителів.
Особливості нинішнього етапу становлення людської цивілізації характеризуються загостренням цілого комплексу ключових проблем розвитку суспільства. Зокрема, ми стаємо свідками протиріч між сучасними технологіями, що створюються людством, існуючими технологіями навчання, які масово використовуються в школі й більшості вузів. Воно є очевидним як для педагогів, так і для школярів, студентів та їхніх батьків. Для зміни ситуації нам доведеться вдаватися до кардинальних рішень, що стосуватимуться всіх аспектів системи освіти, якісна реалізація яких має, на нашу думку, призвести до оновлення змісту навчання та вдосконалення методів викладання дисциплін; розширення доступу до всіх рівнів освіти, реалізації можливостей одержання її для значної кількості молодих людей, включаючи тих, хто не може навчатись у вищих навчальних закладах за традиційними формами внаслідок браку фінансових або фізичних можливостей; реалізації системи безперервної «освіти через усе життя», включаючи середню, довузівську, вищу та післядипломну; індивідуалізації навчання за умови збереження масовості освіти [4].
Реалізувати всі ці напрями неможливо тільки постачанням комп'ютерної техніки в школи і вузи, надзвичайно важливо створити відповідне програмне забезпечення. Зазвичай, нині вже існує досить багато педагогічно-орієнтованих комп'ютерних програм, що використовуються в реальному навчальному процесі.
Список використаних джерел
1. Биков В.Ю. Теоретико-методологічні засади створення і розвитку сучасних засобів та е-технологій навчання / В.Ю.Биков // Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992-2002. Збірник наукових праць до 10-річчя АПН України / Академія педагогічних наук України. — Частина 2. — Харків: «ОВС», 2002. — С. 182-189.
2. Гуржій А.М., Китайцев О.М. Стан та проблеми інформатизації освіти України / А.М.Гуржій, О.М.Китайцев // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2006. - №8. – С.3-8.
3. Биков В.Ю. Моделювання навчального середовища сучасних педагогічних систем / В.Ю.Биков // Вісник Академії дистанційної освіти. — 2004. — №2. — С. 6-14.
4. Ісак Л.М. Інформаційні технології в освіті: Навчальний посібник / В.Ф.Хомич, Л.М.Ісак, О.С.Ісак. – К., 2009. – 248с.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 106
Дата реєстрації : 15.02.2016

Переглянути профіль користувача http://rblacup.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі