Назаренко Марко Дмитрович ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІКТ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ – ОСНОВНА МЕТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ

Донизу

Назаренко Марко Дмитрович ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІКТ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ – ОСНОВНА МЕТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ Empty Назаренко Марко Дмитрович ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІКТ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ – ОСНОВНА МЕТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ

Створювати по Admin на тему Вт Лют 23, 2016 1:55 pm

Марко Дмитрович Назаренко
студент природничо-технологічного факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди»,uavsku@gmail.com

ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІКТ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ – ОСНОВНА МЕТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ


Сучасний ступінь розвитку комунікаційних ресурсів відкрив перед людством нові обрії на ниві освітньої діяльності, але при цьому поставив і нові завдання. Бурхливий розвиток інформаційних технологій, повільне, але неухильне перетворення комп'ютера із предмета, доступного лише вузькому колу обраних, у повсякденну річ, поява Інтернету і т. д. — усе це торкнулося і такої галузі, як освіта.
Актуальність розв’язання проблеми інформатизації процесу навчання пов’язана зі змінами вимог до якості підготовки висококваліфікованих фахівців, що продиктована не стільки ситуацією, скільки глибинними процесами, які відбуваються в самому суспільстві, його освітніх структурах.
Головним завданням модернізації національної системи освіти є підготовка людини до активної діяльності в інформаційному суспільстві.
Інформатизація освіти — це впорядкована сукупність взаємопов'язаних організаційно-правових, соціально-економічних, навчально-методичних, науково-технічних, виробничих та управлінських процесів, спрямованих на задоволення освітніх інформаційних, обчислювальних і телекомунікаційних потреб учасників навчально-виховного процесу і тих, хто цей процес забезпечує.
На жаль, досягти 100% охоплення навчальних закладів високошвидкісними мережами для отримання й обміну інформацією не вдається навіть у столиці України місті Києві, хоча практично всі навчальні комп'ютерні комплекси оснащені сучасними пристроями для роботи з цією мережею. Є дві причини, що заважають розвитку цього процесу:
 відсутність високошвидкісних та перешкодозахисних ліній зв'язку по всій країні (у містах стан набагато кращий, ніж у селах);
 вартість послуг надання доступу до мережі Інтернет досить висока, що за існуючого фінансування не дозволяє повною мірою використати можливість мережі в навчальному процесі.
До недавнього часу інформатизація освіти розглядалася управлінськими структурами і професійним співтовариством переважно як суто технічне завдання. Під нею розумілися, у першу чергу, постачання комп'ютерів, підключення до Інтернету, викладання курсу інформатики [1]. Інформатизація не зв'язувалася безпосередньо з оновленням змісту, методів і організаційних форм навчання, досягненням нових навчальних результатів, модернізацією всіх сторін життя загальноосвітньої і професійно-технічної школи, використанням комп'ютера у викладанні навчальних предметів. Не розв'язувалося питання масового формування педагогічної ІКТ (інформаційно-комунікаційні технології) компетентності вчителів, а також такі взаємозв'язані між собою проблеми, які назріли в українській освіті:
1. Зростаюча нерівність доступу до освітніх послуг, обмеженість доступу до користування ресурсами для навчальних закладів, які знаходяться у віддалених регіонах.
2. Нерівність регіональних можливостей у сфері освіти.
3. Зниження якості викладання.
4. Недостатня готовність учнів та студентів використовувати свої знання в реальних життєвих ситуаціях. Вони не отримують достатньо можливостей: працювати безпосередньо з поняттями, матеріалами і середовищами; брати на себе роль експериментатора, перевіряти гіпотези і прагнути робити висновки на основі зібраної інформації; працювати в умовах групи або команди, що дозволило б добитися глибшого осмислення нових ідей і їх подальшого викладу, встановлення взаємозв'язку нових понять з раніше вивченим матеріалом; працювати в умовах реального світу; використовувати засоби ІКТ, що дозволяють точніше моделювати різні ситуації та умови реального світу, у якому згодом необхідно буде застосовувати нові знання; гнучко використовувати ІКТ-ресурси, працювати з матеріалом, що вивчається, безліччю різних способів, створювати і представляти продукцію, що демонструє результати навчання в дуже конкретних формах.
5. Недостатній рівень підготовки педагогів та інших працівників сфери освіти до використання ІКТ у навчальному процесі. Більшість вчителів і працівників управління освітою не пройшли підготовку в галузі інформатизації освіти та застосування нових, заснованих на ІКТ, навчально-методичних матеріалів.
Основне завдання всіх керівних органів освіти — найближчим часом забезпечити 100% перепідготовку вчителів та керівників освітніх установ щодо використання ІКТ. Сьогодні недопустимо, коли викладач на належному рівні не володіє та не використовує ІКТ в навчанні, особливо, якщо це викладач інформатики. Проходження курсів із застосування ІКТ повинно стати необхідною умовою підвищення кваліфікації [2].
6. Невідповідність нормативно-правової бази завданням інформатизації освіти. Відсутня нормативно-правова база, пов'язана зі створенням і застосуванням навчально-методичних матеріалів, заснованих на ІКТ, а також дистанційному навчанні [3].
Інформатизація освіти суттєво впливає на зміст, організаційні форми і методи навчання та управління навчально-пізнавальною діяльністю, призводить до змін у діяльності учнів, учителів, керівників навчальних закладів і тому повинна охопити всі напрями і сфери їх діяльності. Отже, інформатизація освіти передбачає широке ефективне впровадження і використання ІКТ у здійсненні освітньої, наукової і управлінської функцій, що притаманні освітній галузі.
Упровадження ІКТ в освіту повинно здійснюватися з урахуванням загальної національної стратегії створення індустрії засобів навчання. Індустрія освітніх ІКТ, як одна з підгалузей національної індустрії засобів навчання, повинна гармонійно поєднувати наукові дослідження, розробку й виробництво програмних засобів навчального призначення та електронних інформаційних ресурсів, їх розповсюдження і впровадження в навчальні заклади різних типів, надання телекомунікаційних та інформаційних освітніх послуг як тим, хто навчається в системі освіти, так і всьому населенню країни за відповідними запитами. Ця індустрія має стати системною базою, найважливішим чинником модернізації освіти і науки на сучасному етапі їх розвитку, забезпечити підвищення ефективності навчання і виховання, якості освіти та економічної ефективності освітніх послуг, суттєво поширити доступ громадян до ІКТ, Інтернету та інформаційних ресурсів з метою освіти, навчання, розвитку освітніх мас-медіа, взаємодії з державними і місцевими органами управління освітою і наукою, демократизації освіти, інтеграції освіти України у світовий освітній простір. Виключно важливого значення набувають завдання створення засобів і технологій єдиного освітнього середовища, його наповнення якісними інформаційними ресурсами навчального і наукового призначення, забезпечення доступу до цих ресурсів навчальних закладів, широких верств населення. Важливу роль тут повинні відіграти Інтернет орієнтовані інформаційні освітні портали [2].
Застосування нових інформаційних технологій принципово вплине на якість навчання в тому випадку, коли вони будуть використовуватись не фрагментарно, а як інтегрована система, яка, крім моделювання традиційної взаємодії учасників навчального процесу, включає гіпертекстові, мультимедійні та дистанційні технології, що можуть виступати як платформа побудови сучасної методичної системи [3].
Суттєве поглиблення і поширення діяльності науковців і освітян в напрямі науково-методичної та інформаційно-аналітичної підтримки процесу інформатизації галузі забезпечить сучасні темпи і характер розвитку національної системи освіти, високу якість освітніх послуг, що надаються. На цій основі буде закладений освітній фундамент створення в Україні нових робочих місць і боротьби із бідністю, забезпечена конкурентноздатність випускників національної системи освіти на ринку праці й освітніх систем на ринку освітніх послуг, інвестиційна привабливість освіти і країни в цілому. Такий підхід сприятиме запобіганню та ослабленню в суспільстві впливу таких негативних соціальних явищ як кіберзлочинність, відтік із країни висококваліфікованих спеціалістів, він стане протидією негативному інформаційному впливу інших країн.
Усе це буде сприяти формуванню іміджу України як країни високих технологій, у якій гармонійно поєднуються духовні, інтелектуальні та науково-технічні надбання людства з демократичними здобутками української держави, що цілеспрямовано й активно будує інформаційне суспільство.
Перехід суспільства від індустріального до інформаційного уможливлює необхідність і можливість оволодіння професією навіть на відстані між професійним навчальним закладом і людиною. З цією метою треба оснащувати загальноосвітні навчальні заклади комп’ютерними класами, де учні могли б не лише оволодівати знаннями з основ наук, а й набувати і вдосконалювати вміння та навички з професій комп’ютерного напряму.
Використання комп’ютерів під час занять значно підвищує мотивацію навчання, розвиває пізнавальні здібності учнів. Проте комп’ютер не може і не повинен замінювати викладача, а має органічно поєднуватися з іншими дидактичними засобами. Лише добре підготовлене заняття, з належно опрацьованою комп’ютерною програмою, на якому пояснення педагога логічно пов’язані з використанням дидактичних можливостей комп’ютерних технологій, дає навчальний ефект.
Зміст і обсяг знань у галузі комп’ютеризації та інформаційних технологій постійно змінюються, вимоги до них увесь час зростають. Тому професійна майстерність педагогів значною мірою залежить від того, якою мірою вони цікавляться педагогічними інноваціями та їхнім впровадженням, шукають нові форми і методи навчання, допускають розумний ризик, можуть допускати і виправляти помилки [1].
Переважна більшість педагогів глибоко усвідомлює швидке зростання ролі інформаційних технологій у житті сучасного суспільства, в тому числі і в освіті. Вони розуміють, що використання комп’ютерів, доступ до сучасних джерел інформації є важливою складовою частиною освіти і культури методики XXI століття, і готові до кардинальних змін в освіті.
Список використаних джерел
1. Ісак Л.М. Інформаційні технології в освіті: Навчальний посібник / В.Ф.Хомич, Л.М.Ісак, О.С.Ісак. – К., 2009. – 248с.
2. Гуржій А.М., Китайцев О.М. Стан та проблеми інформатизації освіти України / А.М.Гуржій, О.М.Китайцев // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2006. - №8. – С.3-8.
3. Биков В.Ю., Чепурна Н.М., Саух В.М. Інформатизація регіональної системи освіти: загальний опис і основні компоненти реалізації / Ю.В.Биков, Н.М.Чепурна і т.д. // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2006. - №3. – С.3-6.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 106
Дата реєстрації : 15.02.2016

Переглянути профіль користувача http://rblacup.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі