Власюк Ганна Григорівна ВІДЕОФІЛЬМ ЯК КОМПОНЕНТ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПУ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

Донизу

Власюк Ганна Григорівна ВІДЕОФІЛЬМ ЯК КОМПОНЕНТ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПУ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ЗВ'ЯЗКІВ Empty Власюк Ганна Григорівна ВІДЕОФІЛЬМ ЯК КОМПОНЕНТ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПУ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

Створювати по Admin на тему Вт Лют 23, 2016 1:58 pm

Ганна Григорівна Власюк
професор кафедри звукотехніки та реєстрації інформації, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», avig@ua.fm

ВІДЕОФІЛЬМ ЯК КОМПОНЕНТ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПУ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ЗВ'ЯЗКІВ


Під мультимедійною технологією навчання розуміють «сукупність апаратних і програмних засобів, які забезпечують сприйняття людиною інформації одночасно кількома органами чуття, при цьому інформація постає в найбільш звичних для людини формах: аудіоінформації (звукової), відеоінформації, анімації (мультиплікації, оживлення)» [1].
При навчанні іноземних студентів української мови як іноземної особливо важливого значення набуває взаємодія образу і слова, момент перекодування зорової інформації в вербальну, тому що засвоєне через зоровий образ поняття має асоціюватися у іноземного студента зі словом - терміном, що його позначає.
Роль наочного образу при навчанні іноземною мовою посилюється, дає чуттєві опори для фіксації зв'язку між мовними знаками та об'єктами, а також для здійснення мовної дії за зорово сприйнятим змістом, «Розуміти іншу мову і говорити іноземною мовою завжди буде легше, якщо предмет, про який доводиться думати, і про який говорять інші, буде знаходитися перед очима і сприйматися візуально» [2]. Таким чином, мультимедійна технологія і відеофільм як її компонент з позицій теорії пізнання набуває особливо велике значення в сучасному освітньому та інформаційному просторі.
Стосовно до навчального процесу, йдеться про такий жанр відеофільмів, який ми за аналогією з навчальними кінофільмами називаємо навчальні інформаційно-пізнавальні відеофільми, які виражають науковий зміст у наочній формі. Ознакою навчальних інформаційно-пізнавальних відеофільмів є наявність в них такого наочного матеріалу, який дозволяє використовувати даний відеофільм чи його частини для розкриття тих чи інших завдань навчального процесу і привести тематичний зміст заняття у відповідність з рівнем розвитку науки і техніки.
Навчальний інформаційно-пізнавальний відеофільм розглядається як специфічний дидактичний засіб, що моделює досліджувані явища, в якому мова і зображення підкоряються певному методичному задуму, а їх синтез розкриває зміст досліджуваного явища [3]. Обсяг навчального відеофільму визначається обсягом розкриття теми та специфікою мовної підготовки глядачів - учнів.
Особливістю відеофільмів і їх перевагою є динамічність зображення, розгляд явищ дійсності в їх розвитку, спостереження явищ, недоступних для безпосереднього розгляду, створення образів наукових явищ, процесів, законів.
Особливості навчальних інформаційно-пізнавальних відеофільмів полягають також у характері дикторського тексту, так як це не стихійна, повна випадкових моментів мовна діяльність, а організована, типизована, узгоджена з вимогами даної науки і реальними умовами навчання мовна діяльність в природному мовному середовищі .
Відеофільм забезпечує предметне розуміння при сприйнятті мови, яке лежить в основі виникнення образного уявлення про те, що чуєшь. Предметне розуміння при сприйнятті веде до закриття каналу рідної мови, що скорочує період опосередкованого володіння українською мовою.
Учень повинен прийняти інформацію у вигляді образу, а передати всю складність зображених у відеофільмі явищ вербально, тобто відеофільм виступає в функції опори формування мовного дії. Широкі можливості навчання «говорінню» викликані провідною роллю та надмірністю зображення, що не було охоплене словами.
Оскільки інформація в відеофільмі передається зоровим і слуховим рядами, потрібно з'ясувати оптимальне співвідношення звуку і зображення, яке залежить від етапу і цілі включення даного навчального відеофільму в навчальний процес.
Ефективність використання навчальних інформаційно-пізнавальних відеофільмів полягає не тільки в тому, що вони завдяки синтезу слова і зображення сприяють оптимальному засвоєнню учнями матеріалу навчальної дисципліни, але й у тому, що відеофільми роблять величезний психологічний вплив на глядачів-учнів. До особливостей психологічного впливу навчальних відеофільмів відносяться:
-Здатність відеофільму управляти увагою групової аудиторії і кожного учня;
-Здатність відеофільму впливати на збільшення міцності запам'ятовування і обсягу довготривалої пам'яті;
- Здатність відеофільму надавати емоційний вплив і підвищувати мотивацію в навчанні.
На сучасному етапі розвитку відеотехніки, ефективності використання відеофільмів у навчальному процесі сприяють такі технічні можливості, як:
-включення до зорового ряду статичного наочного і текстового матеріалу;
-заміна аудитивного студійного тексту іншим, що відповідає цілям навчання і рівню пізнавальних можливостей учнів;
- запис окремих фрагментів відеофільму, що ілюструють розділи і теми досліджуваного матеріалу;
- використання стоп-кадрів, повторів, повернень, сповільненої демонстрації, що дозволяє фіксувати увагу студентів на важливих для навчальних цілей моментах, встановити миттєву зворотний зв'язок тобто відеофільм набуває важливої якості інформаційних технологій - інтерактивність.
Для ефективного використання відеофільму в навчальному процесі необхідно визначити:
-адресата, тобто рівень освіченості учнів, яким адресовано відеофільм;
- місце створення відеофільму;
- цільову установку відеофільму.
Створена велика кількість навчальних інформаційно-пізнавальних відеофільмів, призначених для навчання як українських, так і іноземних студентів. За місцем створення навчальні інформаційно-пізнавальні відеофільми можна підрозділити на:
- студійні, тобто створені професійними студіями;
- відеофільми, створені в лабораторіях технічних засобів навчання навчальних закладів або професійними студіями у співдружності з педагогічними колективами.
Відеофільми першої групи відрізняються високим рівнем технічного виконання, але вони не завжди відповідають цільовій установці і не в повній мірі відповідають рівню підготовленості учнів з даної дисципліни або циклу дисциплін. Перевага другої групи відеофільмів полягає в тому, що в них строго дотримуються дидактичних задумів і є конкретний адресат конкретного вузу, програми певної дисципліни або циклу дисциплін.
Для навчання іноземних студентів української мови в навчально-науковій сфері спілкування та загальноосвітнім дисциплінам не існує студійних навчальних інформаційно-пізнавальних відеофільмів.
Пропонується два шляхи вирішення цієї проблеми:
- Використання навчальних інформаційно-пізнавальних відеофільмів, створених для українських учнів;
- Створення навчальних інформаційно-пізнавальних відеофільмів для іноземних учнів етапу довузівської підготовки.
У методиці викладання української мови як іноземної мають місце два поняття: автентичні тексти і оригінальні тексти: під автентичними текстами розуміються тексти, створені для носіїв мови, під оригінальними - навчальні тексти, призначені учням, для яких українська мова є нерідною.
Використовуємо ці терміни стосовно і до відеофільмів: під автентичними навчальними інформаційно-пізнавальними відеофільмами будемо розуміти відеофільми, призначені учням - носіям української мови, під оригінальними - спеціально створені для навчання іноземних студентів.
Викладені основні положення використання відео як компонента мультимедійної технології навчання іноземних студентів на етапі довузівської підготовки дозволяє осмислено співвідносити навчально - методичні блоки з їх втіленням у вигляді інформаційно-пізнавальних відеофільмів.
Список використаних джерел
1. Буланова-Топоркова М.В., Сучков Г.В. и др. Педагогические технологии: Учеб пособие для студентов педагогических специальностей. Р-н/Д.: изд.центр «Март», 2002. 320с.
2. Предвузовская подготовка иностранных студентов в СПбГПУ/ Под ред. Арсеньева О.В. Серия «Проблемы обучения иностранных студентов». СПб.: Издательство Политех. ун-та, 2005, 172с.
3. Ставицька І.В. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті. [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://confesp.fl.kpi.ua/node/1103.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 106
Дата реєстрації : 15.02.2016

Переглянути профіль користувача http://rblacup.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі