Гляненко Катерина Андріївна ЗАСТОСУВАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-КОМПЕТЕНТНІСНОГО НАПРЯМУ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ТА СТУДЕНТА

Донизу

Гляненко Катерина Андріївна ЗАСТОСУВАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-КОМПЕТЕНТНІСНОГО НАПРЯМУ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ТА СТУДЕНТА Empty Гляненко Катерина Андріївна ЗАСТОСУВАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-КОМПЕТЕНТНІСНОГО НАПРЯМУ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ТА СТУДЕНТА

Створювати по Admin на тему Ср Лют 24, 2016 7:16 am

Катерина Андріївна Гляненко,
вчитель української мови та літератури комунального закладу «Середньої загальноосвітньої школи № 44 м. Дніпродзержинська», аспірантка кафедри фізичної і психолого-фізіологічної підготовки Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету, sosnova_kat@mail.ru

ЗАСТОСУВАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-КОМПЕТЕНТНІСНОГО НАПРЯМУ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ТА СТУДЕНТА


Пріоритетним напрямом розвитку сучасної освіти стала гуманістична спрямованість навчання, при якому провідне місце посідає особистісний потенціал (принцип). Він передбачає облік потреб та інтересів учня, реалізацію диференційованого підходу до вчення.
Сьогодні в центрі уваги – учень, його особа, неповторний внутрішній світ. Тому основна мета сучасного вчителя – вибрати методи і форми організації навчальної діяльності учнів, які оптимально відповідають поставленій меті розвитку особистості.
У Національній доктрині розвитку освіти (Україна XXI століття) зазначено, що пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують подальше удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві [1].
Останніми роками все частіше піднімається питання про застосування нових інформаційних технологій в школі. Це не лише нові технічні засоби, але і нові форми і методи викладання, новий підхід до процесу навчання. Основною метою вивчення української мови є формування і розвиток комунікативної компетентності культури школярів, навчання практичному опануванню української мови.
Сучасні педагогічні технології такі, як навчання у співпраці, проектна методика, використання нових інформаційних технологій, Інтернет-ресурсів допомагають реалізувати особистісно-орієнтований підхід у навчанні, забезпечують індивідуалізацію і диференціацію навчання з урахуванням здібностей дітей, їх рівня знань.
Компетентнісний підхід висуває на перше місце не поінформованість учня, а його «вміння знаходити адекватне рішення проблем у різних ситуаціях, вміння визначити процедуру (об’єднання знання та дії), що підходить для цього» [9].
Комунікативний підхід – стратегія, що моделює спілкування, направлена на створення психологічної і мовної готовності до спілкування, на свідоме осмислення матеріалу і способів дій з ним. Для користувача реалізації комунікативного підходу в Інтернеті не представляє особливої складності. Комунікативне завдання повинно пропонувати учням (студентам) проблему або питання для обговорення, причому учні не просто діляться інформацією, але і оцінюють її. Основним же критерієм, що дозволяє відрізнити цей підхід від інших видів навчальної діяльності, є те, що учні самостійно обирають мовні одиниці для оформлення своїх думок. Використання засобів Інтернету у комунікативному підході як можна краще вмотивовано. Його завдання полягає у тому, щоб зацікавити учнів у вивченні української мови за допомогою накопичення і розширення їх знань і досвіду [6].
Комунікативна компетентність – якість дії вчителя (викладача), що забезпечує ефективний прямий та зворотній зв’язок з учнем (студентом), контакт з учнями (вихованцями, дітьми) різного віку, студентами, батьками (особами, які їх заміняють), колегами, здатність до розробки стратегії, тактики і техніки взаємодії з людьми, організацію їхньої спільної діяльності для досягнення певних суспільно значимих цілей; здатність переконувати, стверджувати свою позицію; володіння державною мовою, грамотним усним та писемним діловим мовленням, ораторським мистецтвом, професійним етикетом, а також навичками публічної презентації результатів роботи, вміннями обирати відповідні форми і методи презентації [6].
На думку С.В. Трішиної, інформаційна компетентність – це інтеграційна якість особи, що є результатом віддзеркалення процесів відбору, засвоєння, переробки, трансформації і генерування інформації в особливий тип предметно-специфічних знань, дозволяє виробляти, приймати, прогнозувати і реалізовувати оптимальні рішення в різних сферах діяльності [5]. З точки зору О.Б. Зайцевої, інформаційна компетентність – складна індивідуально-психологічна освіта на основі інтеграції теоретичних знань, практичних умінь в галузі інноваційних технологій і певного набору особових якостей [3].
Враховуючи, що компетентність є сукупність особових якостей (ціннісно-смислових орієнтацій, знань, умінь, навичок, здібностей), зумовлених досвідом діяльності у визначеній соціально і особово-значущій сфері [1], а також зважаючи, що процеси продукування, передачі, пошуку, оцінки інформації, обміну інформацією (комунікація) із застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій – суто інформаційні процеси, О.Г. Пімєнов розглядає інформаційно-комунікаційну компетентність як якісну характеристику суб’єкта, визначальну ефективність здійснення ним інформаційних процесів в професійній та іншій діяльності. А.Л. Семенов наводить поняття «ІКТ-компетентність», яке полягає в умінні вирішувати завдання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) [7].
Бурмакіна В.Ф., Зелман М., Фаліна І.Н. визначають інформаційно-комунікаційно-технологічну компетентність як здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології для доступу до інформації, її пошуку, визначення, інтеграції, управління, оцінки, а також її створення, продукування і передачі, яка достатня для того, щоб успішно жити і працювати в умовах інформаційного суспільства [4,8].
Список використаних джерел
1.Баловсяк Н. Інформаційна компетентність фахівця / Н. Баловсяк.// Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2004. – № 5. – С. 21–28.
2.Дубова С. Інформаційна культура державних службовців як чинник якості впровадження та функціонування автоматизованих інформаційних систем (АІС) [Електронний ресурс] // Вісник Книжкової палати. – 2005. – № 4. – С. 35–37. – Режим доступу : http://ebentabe.ucoz.ua/news/informacijna_kultura_derzhavnikh_sluzhbovciv_jak_chinnik_jakosti_vprovadzhennja_ta/2010-08-25-365.
3.Зайцева О.Б. Формирование информационной компетентности будущих учителей средствами инновационных технологий [Текст]: Автореф. дис. ...канд. пед. наук. / О.Б.Зайцева.- Брянск, 2002. - 19 с.
4.Зелман М. «Report on ICT Literacy and Standards», 2004 г
5.Тришина С. В. Информационная компетентность специалиста в системе дополнительного профессионального образования [Электронный ресурс] / Светлана Владимировна Тришина, Андрей Викторович Хуторской // Интернет-журнал «Эйдос». – 2004. – 22 июня. – Режим доступа : http://www.eidos.ru/journal/2004/0622-09.htm.
6. Макаровская И. В. Коммуникативная компетентность и представления учителя о себе. - Дисс. ... канд. психол. н. - СПб., 2003. - 196 с.
7. Пименов О.Г. информационно-коммуникационная компетентность учащихся с нарушениями зрения: особенности структуры и содержания. БГПУ им. М.Танка. Доступ: http://itdsel.bspu.unibel.by/ru/content/new6/ new6/new2/
8.Фалина И.Н. Компетентностный подход в обучении и стандарт образования по информатике. Информатика, 7, 2006
9.Шишов С. Е. Компетентностный подход к образованию как необходимость / С. Е. Шишков, И. Г. Агапов // Мир образования – образование в мире.   2001.   № 4.   С. 8 19.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 106
Дата реєстрації : 15.02.2016

Переглянути профіль користувача http://rblacup.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі