Могіна Наталія Василівна КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ З БІОЛОГІЇ СТУДЕНТІВ ВНЗ I-II РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ

Донизу

Могіна Наталія Василівна КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ З БІОЛОГІЇ СТУДЕНТІВ ВНЗ I-II РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ Empty Могіна Наталія Василівна КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ З БІОЛОГІЇ СТУДЕНТІВ ВНЗ I-II РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ

Створювати по Admin на тему Ср Лют 24, 2016 7:22 am

Наталія Василівна Могіна
викладач біології вищої кваліфікаційної категорії, Дніпродзержинське медичне училище

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ З БІОЛОГІЇ СТУДЕНТІВ ВНЗ I-II РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ

Особливості сьогодення вимагають від сучасного студента формування особистості високоосвіченої, суспільно – активної, творчої, яка використовує знання як життєвий інструмент, приймає нестандартні рішення, вміє критично мислити, пропонує нові ідеї розв’язування старих проблем, володіє комунікативними здібностями, впевнено почувається у сучасному житті. Одним із напрямків вітчизняної освіти є компетентність підхід у навчанні, і в тому числі до оцінювання навчальних досягнень студентів.
У світовій педагогічній теорії та практиці поняття компетентності є головним. У своєму змісті воно уособлює не лише суму знань, умінь і навичок, а й здатність застосовувати їх.
Вивчення біології сприяє формуванню ключових компетентностей освіченої людини взагалі і креативного студента зокрема.
Розрізняють такі види компетентності: соціальна(вміння жити в суспільстві; приймання певних рішень), інформаційна компетентність(оволодіння новими інформаційними технологіями; вміння здобувати; творче використовування і відтворення інформації), комунікативна(забезпечення розвитку мовлення; дотримання норм наукового лексикону)
Формування всіх груп студентських компетентностей пов’язане з використанням різноманітних педагогічних прийомів і методів навчання й не може забезпечуватися окремою технологією, бо лише їх поєднання розвиває гармонійну та креативну особистість і забезпечує активізацію розумових дій, розвиток пам’яті, психологічні можливості людського мозку, довготривале і мимовільне запам’ятовування. Дієвим у цьому контексті є різноманітні інтерактивні методи навчання, опорні конспекти, фреймове структурування, візуалізація, застосування мультимедіа.
Сучасна програма з біології включає в себе певний об’єм фундаментальних знань і факультативну інформацію за певними напрямками біологічних наук . Як правило, йдеться про соціальні, етичні й прикладні аспекти біології, які підкреслюють її знання у сучасному світі. Разом із тим збільшується кількість професій, пов’язаних з біологією та, як наслідок, актуальність вивчення біології як науки.
З урахуванням необхідності підготовки до кожного заняття і незалежного тестування, важливості та популярності всіх тем, особливо тих що даються на самостійне вивчення, ми використовуємо для оцінювання знань різні методи контролю серед, яких усне та письмове опитування, біологічні диктанти, тестові завдання, лабораторні та практичні роботи, вправи на відповідність, робота з схемами, таблицями ,фреймовими схемами-опорами, застосовуємо новітні інформаційні технології.
В останні роки знінюються підходи до оцінювання навчальних досягнень студентів. Оцінювання має грунтуватися на позитивному принципі, що перед усім передбачає врахування рівня досягнень студентів, а не ступеня його невдач.
У процесі проведення занять ефективним є представлення результатів діяльності студентів після виконання творчих завдань у вигляді бесід , елементів рольової гри , повідомлень доповідей , презентацій і захисту проектів.
Цікавим в використанні на етапі оцінювання знань є метод сенкан, він вимагає синтезу інформації і матеріалу в стислих виразах.
Метод «Майстерність» об’єднує студентів у творчі групи, кожна з яких отримує завдання. Через певний час групи діляться здобутою інформацією з іншими за принципом «Навчаюся сам – навчаю інших».  Цей метод  можна використовувати на різних етапах  заняття ,  як  у процесі перевірки домашнього завдання,  так  і під  час закріплення,  а також тематичного оцінювання.
При проведенні лабораторних та практичних робіт використовуємо зошити для тематичного та поточного оцінювання під редакцією О.А. Павленко та А.Ю.Іонцева. В складі цього зошита є розроблені, згідно з програмою, лабораторні та практичні роботи, які при виконанні теж розвивають творче мислення.  Це заповнення таблиць, підпис та створення малюнків, робота з термінами, висновки до роботи.
Сучасними методами являються фрейм-технології. Фрейм – це бланк, що має порожні графи(слоти),які повинні бути заповнені. Фрейм використовується, як таблиця, верхні комірки якої заповнені раніше, а нижні порожні заповнюються, коли фрейм-сітка накидається на текст і з нього витягується понятійна інформація.
Фрейм – стереотип, стандартна ситуація. Фрейм (англ. frame – «каркас», «будова, структура, система», «рамка, «окремий кадр фільму» та ін. – структура, що репрезентує стереотипні ситуації у свідомості(пам’яті) людини або інтелектуальної системи і призначена для ідентифікації нової ситуації, що базується на такому ситуативному шаблоні. Інноваційний процес поширення фреймових методів у педагогіці закономірний.
При вивченні дисципліни «Біологія» використання фреймових структур має важливе значення, починаючи з перших занять. Актуальність застосування цього способу обробки навчального матеріалу полягає в тому, що великий обсяг можна згорнути та представити компактно, а це характерно для лекційного курсу всіх спеціальностей та самостійної роботи студентів.
Концепція вивчення дисципліни  «Біологія» передбачає опору на фундаментальність таких наук як хімія та фізика. І при взаємодоповнюваності предмет набуває максимальної ефективності за певних умов організації  навчального процесу.
Одним з таких моментів ми обрали бінарні інтегровані заняття і використали на них фреймові технології: фрейм-схеми, фрейм-опори, фрейм-логарифми, фрейм-сценарії, фреймові сітки—каркаси багаторазового заповнення на етапі оцінювання знань.
Визначення рівня навчальних досягнень студентів є особливо важливим з огляду на те, що навчальна діяльність у кінцевому підсумку повинна не просто дати людині суму знань, умінь, та навичок, а й сформувати її компетенції.
Список використаних джерел
1. Жаботинська С.А. Концептуальний  аналіз: типи фреймів/С.А. Жаботинська // Когнітивна семантика. Матеріали конференції. – Тамбов, 2000. – Ч.2. – С. 10-13.
2. Мінський М. Фрейми для представлення знань: Пер. с англ. / М. Мінський. – М.: Енергія, 1979. – 151 с.
3. Шаталов В.Ф. Опорні конспекти. З досвіду роботи. Книги для вчителя / В.Ф. Шаталов. М., 1986. – 142 с.
4. Бінарні заняття [Електронний ресурс] / О.Ю. Красик. Режим доступу: oles.at.ua/statti/binarni_uroki.doc
5. Козловська І. М. Теоретико-методологічні аспекти інтеграції знань учнівпрофесійно-технічної школи: дидактичні основи : монографія / за ред. С.У.Гончаренка / І.М. Козловська. – Львів : Світ, 1999. – 302 с.
6. Боголюбов В.М. Формування змісту освіти в інтересах сталого розвитку суспільства/
7. Висоцька О. Є. Освіта для сталого розвитку: Науково – методичний посібник. – Дніпропетровськ, 2011. – 200 с.
8. Мельник Л. С. Формування ключових компетентностей методами
9. інтерактивного навчання / Л. С. Мельник // Біологія в школах України. – 2008. – № 5 – С. 32.
10. Моськіна Г. В. Розвиток творчої компетентності учнів як шлях до формування інноваційної особистості [Електронний ресурс] – http:// www.lib.ua-ru.net/diss/cont/350999.html. – Назва з екрану

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 106
Дата реєстрації : 15.02.2016

Переглянути профіль користувача http://rblacup.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі