Соснова Валентина Анатоліївна РЕСУРСНО­ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ У МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Донизу

Соснова Валентина Анатоліївна РЕСУРСНО­ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ У МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Empty Соснова Валентина Анатоліївна РЕСУРСНО­ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ У МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Створювати по Admin на тему Ср Лют 24, 2016 7:23 am

Валентина Анатоліївна Соснова,
викладач української мови та літератури, викладач вищої категорії, викладач-методист, Дніпродзержинське медичне училище,
sosnova-valentina@rambler.ru

РЕСУРСНО­ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ У МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ


Стрімкий розвиток інформаційних і комунікаційних технологій приводить до значної перебудови інформаційного середовища сучасного суспільства, відкриваючи нові можливості суспільного прогресу, що знаходить своє віддзеркалення, перш за все, у сфері освіти [2].
Динамізм розвитку сучасного суспільства висуває нові вимоги до освіти як соціального інституту. Оскільки більшість випускників навчальних закладів не готові до реалізації професійних обов’язків, розв’язання фахових та життєвих завдань, то перед навчальними закладами вищої освіти постає завдання забезпечити підготовку кваліфікованих та конкурентоспроможних кадрів на регіональному, національному та міжнародному ринках праці.
Педагоги нового покоління повинні уміти кваліфіковано вибирати і застосовувати саме ті технології, які повною мірою відповідають змісту і цілям вивчення конкретної дисципліни, сприяють досягненню цілей гармонійного розвитку студентів з урахуванням їх індивідуальних особливостей. Але при цьому не варто перебільшувати можливості комп'ютерів, оскільки передача інформації – це не передача знань, культури, і тому інформаційні технології надають викладачам дуже ефективні, але допоміжні засоби. Тому ресурсно-орієнтоване навчання у наше інформаційне століття набуває сьогодні все більшого значення, оскільки в сучасному інформаційному суспільстві майбутній фахівець має швидко орієнтуватися у стрімкому потоці інформації, уміти її шукати, аналізувати, обробляти, приймати рішення.
Ресурсно-орієнтоване навчання (РОН) – це комплекс форм, методів та засобів навчання, націлених на цілісний підхід до організації навчального процесу, який зорієнтований не тільки на засвоєння знань і набуття навичок, але і на тренінг здібностей самостійного й активного перетворення інформаційного середовища шляхом пошуку і практичного застосування інформаційних ресурсів [3, с. 76].
Як зазначає С. Чейз, ключовим ресурсом України є висококваліфіковані фахівці, тому якісна освіта та інтеграція можуть стати для України «золотим ключиком» до магістралей XXI сторіччя [1].
Проблеми педагогічних інновацій у вищій школі досліджували у своїх працях В.М. Вакуленко, І.М. Дичківська, І.А. Зязюн, О.А. Леонтьєва, Т.О. Олійник, В.Ф. Паламарчук, О.В. Попова. Г.К. Селевко, В.І. Уруський. Дидактичні основи застосування сучасних інноваційних технологій навчання у вищій школі представлені в працях таких дослідників, як М.І. Бурда, В.Ю. Бикова, В.М. Кухаренко, В.В. Лапінського, Н.Г. Ничкало, А.В. Хуторського тощо.
Сьогоднішні вимоги часу електронний підручник (посібник) трансформують в електронний навчальний ресурс і переносять його до Всесвітньої мережі, реалізуючи тим самим більш широкий доступ до нього, індивідуальну траєкторію навчання, інтерактивне спілкування з викладачем, спільне використання і створення його контенту на основі сучасних веб-квест технологій та сервісів Інтернету, свободу вибору для студента. Тож логічним, виваженим і необхідним наступним кроком стала розробка повноцінних ЕНР у мережі Інтернет.
Для визначення поняття «технологія веб-квест» звернемося до понять «технологія навчання» та «веб-квест». Технологія навчання у найширшому і найзрозумілішому сенсі – це сукупність методів та прийомів, застосовуваних у навчальному процесі [4]. В ідеалі технологія навчання є послідовністю дій викладача й студентів, при виконанні якої, врахувавши індивідуальні й вікові особливості студента та професійно-методичний рівень викладача, запланований результат обов’язково має настати. У класичному розумінні веб-квест (web-quest) – це проблемне завдання з елементами рольової гри, для виконання якого використовуються інтернет-ресурси [1].
Під електронним навчальним ресурсом (ЕНР) розуміють навчальні, наукові, інформаційні, довідкові матеріали та засоби, розроблені в електронній формі та представлені на носіях будь-якого типу або розміщені у комп'ютерних мережах, які відтворюються за допомогою електронних цифрових технічних засобів і необхідні для ефективної організації навчально-виховного процесу, в частині, що стосується його наповнення якісними навчально-методичними матеріалами [4].
Наприклад, при вивчені ділової української мови викладач пропонує інформацію, яка викладена на власному сайті, або викладач подає певні посилання на необхідні сайти, на яких студент знаходить інформацію. Студент має право вибору інформації, що є важливим при навчанні. Викладач не нав’язує власної думки, при цьому підштовхує студентів до творчого пошуку, особистого вибору. Отримуючи теми для самостійної позааудиторної роботи студент «клікає» на необхідну тему і гіперпосилання «відправляє» його на необхідний ресурс. Ознайомившись із теоретичним матеріалом теми «Документи щодо особового складу», студент отримує рекомендовану літературу, якою він скористається для розв’язання питань розділу «тест-контроль» і створить власний міні-проект. Цей вид діяльності має назву «веб-квест».
Як зазначає В.В. Шмідт, веб-квести – це міні-проекти, засновані на пошукові інформації в Інтернеті.
Ресурсно-орієнтоване навчання розширює й оновлює роль викладача, який повинен координувати процес навчання, постійно вдосконалювати закріплені за ним дисципліни, підвищувати свою педагогічну майстерність і кваліфікацію відповідно до нововведень та інновацій. Позитивний вплив здійснюється і на студента, підвищуючи його творчий та інтелектуальний потенціал за рахунок самоорганізації, прагнення до знань, уміння взаємодіяти із засобами ІКТ, уміння шукати будь-яку інформацію і самостійно приймати відповідні рішення.
Ресурсно-орієнтоване навчання формує освітнє середовище, у якому забезпечено три основні режими – асинхронного спільного навчання, синхронного спільного навчання і самоосвіти. Викладачі, бібліотекарі та студенти вже сьогодні забезпечені повним набором засобів для вивчення дисциплін на всіх рівнях організації процесу навчання у вищій школі, варто лише мати бажання вчитися та цілеспрямовано шукати інформацію. Ресурсно-орієнтоване навчання – це фактично навчання на основі міждисциплінарних зв’язків, пізнавальних, соціальних, навичкоформуючих і практичних цілей, яке передбачає використання сил групової взаємодії, дослідження проблем у складі невеликих груп, критичні обговорення, мозкові штурми та інші інноваційні методи навчання [1]. Це крок до освіти протягом усього життя, оскільки неперервна професійна освіта – світова тенденція, основним принципом якої є навчитися здобувати знання [4, с. 13-21].
Отже, за допомогою такого навчання студенти, вивчаючи певну тему, намагаються знайти інформацію багатьма способами та у різних можливих місцях. Цінним є заохочення студентів до збору, аналізу та інтерпретації інформації для досягнення навчальної мети. Цей досвід навчання імітує реальне життя, перетворює студента на мисливця за інформацією, який будує знання та вміє вирішувати проблеми інформаційними інструментами.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів упровадження ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін суспільно-гуманітарного циклу в медичних закладах І-ІІ рівнів акредитації і у подальшому потребує цілісного, системного розгляду та аналізу засобів, способів та методів його організації.
Список використаних джерел:
1. Білецька Г. А. Сучасні інформаційні освітні середовища та їх застосування у професійній екологічній освіті / Г. А. Білецька // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць. – Запоріжжя, 2012. – Вип. 22 (75). – С. 74–81.
2. Будущее Украины – в Hi-Tech: Форум высоких технологий “Магистрали XXI века”. // Hi-Tech-Панорама – Дайджест высоких технологий. – 2000. - № 3. – с. 21.
3. Кононец Н. В. Педагогічні інновації вищої школи: ресурсно-орієнтоване навчання / Наталія Кононец // Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Полтава, 2012. – Вип. 54. – С. 76–80.
4. Шахмаев Н.М. Технические средства дистанционного обучения / Н. М. Шахмаев. – М., 2000. – 276 с.
5. Ярем О. А. Електронний журнал, або в ногу з часом [Електронний ресурс] / О. А. Ярем. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/4_SND_2013/Pedagogica/5_125943.doc.htm.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 106
Дата реєстрації : 15.02.2016

Переглянути профіль користувача http://rblacup.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі